بیوگرافی اعضا

بیوگرافی اعضا

بیوگرافی اعضا

بیوگرافی اعضا

بیوگرافی اعضا

بیوگرافی اعضا
بیوگرافی اعضا
آمار
بیوگرافی اعضا

لازم به ذکر است که افرادی که با کادر سبز رنگ مشخص شده اند

همچنان بصورت فعال در گروه پرساوش حضور داشته

و افراد با کادر قرمز رنگ در گذشته با گروه همراهی داشته اند.

(مشخصات دیگر اعضای گروه پس از تکمیل به لیست زیر الحاق خواهد شد)

 

 

 

 

برچسب:, نظرات()